Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan

Doelstelling

Op de lange termijn beoogt de stichting kansarme mensen met het evangelie te bereiken en te ondersteunen in eerste levensbehoefte, zodat na verloop van tijd deze mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Dit betekent dat er per jaar minimaal één hulptransport van Bijbels, goederen en middelen wordt georganiseerd. Materialen voor bouwprojecten worden voor zover als mogelijk ter plaatse gekocht, ter bevordering van de lokale economie.

Uitvoering doelstelling

De stichting zet zich in voor kansarme mensen voor de eerste levensbehoefte door geld te doneren aan het evangelisten echtpaar Barna en Leona. Daarnaast financieert de stichting de verbouw van de schuurd die gebruikt wordt  voor het houden van kinderkampen zodat kinderen van kansarme mensen tijdens de zomervakantie onderdak krijgen.

De wijze van verwerving van inkomsten

De stichting verwerft geld door onderstaande activiteiten te ondernemen:

 • huis aan huis verkoop (bv erwtensoep of droge worst)
 • organisatie van rommelmarkt (ophalen, en verkopen van goederen)
 • werving van donateurs
 • werving van sponsoren (zie advertentie website)

Beheer en besteding vermogen

De stichting beoogt geen winstoogmerk. Dit resulteert erin dat de stichting jaarlijks niet streeft naar de opbouw van het eigen vermogen. Wanneer er meer gelden binnenkomen dan nodig is, wordt dit gereserveerd voor onverwachte uitgaven.

 

Uitwerking Beleidsplan

Inleiding

In dit document vindt u het beleidsplan van de Stichting Christenen Helpen Roemenië.

De stichting is opgericht in 2003 en heeft als doel:

 • het verspreiden van Gods Woord onder zigeuners in Roemenië
 • ondersteunen van evangelisatie in zigeuner dorpen
 • verbeteren levensomstandigheden zigeuners
 • ondersteuning onderwijs kansarme zigeunerkinderen.

Strategie
Op de lange termijn beoogt de stichting kansarme mensen met het evangelie te bereiken en te ondersteunen in eerste levensbehoefte, zodat na verloop van tijd deze mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Dit betekent dat er per jaar minimaal één hulptransport van Bijbels, goederen en middelen wordt georganiseerd. Materialen voor bouwprojecten worden voor zover als mogelijk ter plaatse gekocht, ter bevordering van de lokale economie.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat alle bestuursleden en helpers vrijwilligers zijn. Indien mogelijk wordt er ook gezocht naar chauffeurs die de goederen kosteloos ter plaatse willen brengen. De gemaakte kosten van het transport komen ten laste van de stichting.
Wanneer de stichting door welke omstandigheid wordt opgeheven, zal het resterende geldbedrag ten dienste komen van het werk in Roemenië.

Indien mogelijk werkt de stichting samen met andere stichtingen of organisaties.

Beleid
De stichting heeft op dit moment één project lopen in Roemenië in overeenkomst met haar doelstelling (zie doelstelling).
Voor de komende jaren heeft de stichting voor haarzelf geen investeringen gepland.

Werving van gelden
Voor het transport en het helpen van kansarme mensen is er veel geld nodig. De stichting verwerft dit geld door onderstaande activiteiten ondernemen van acties zoals:

 • huis aan huis verkoop van bv erwtensoep of droge worst.
 • organisatie van rommelmarkt
 • door sponsoring en donaties.

Taakverdeling bestuur

Beschikking vermogen
Via de Rabobank, IBAN nummer NL79RABO0362243387, beheert de penningmeester de gelden. De penningmeester handelt in opdracht van het bestuur. De kas en de bankrekening worden jaarlijks afgesloten door het houden van een kascontrole en het opstellen van een financieel verslag.

Uitvoering beleid en toezicht
Het beleidsplan wordt opgesteld door minimaal twee leden van het bestuur. Het beleidsplan komt ter vergadering voor het voltallige bestuur die het beleidsplan, na een eventuele aanpassing, goedkeurt. Aan het einde van het jaar komt opnieuw het beleidsplan ter vergadering. Het bestuur van de stichting heeft toezicht op de uitvoering van het beleidsplan.

Uitkeringen
De leden van het bestuur zijn vrijwilligers en krijgen voor de gewerkte uren geen vergoeding. Eventuele gemaakte kosten worden vergoed. Via de opgave van inkomstenbelasting kan ieder bestuurslid individueel een vrijwilligersvergoeding indienen.

Vermogen van de instelling
De stichting beoogt geen winstoogmerk. Dit resulteert erin dat de stichting jaarlijks niet streeft naar de opbouw van het eigen vermogen. Wanneer er meer gelden binnenkomen dan nodig is, wordt dit gereserveerd voor onverwachte uitgaven.

Kostenstructuur van de instelling
De stichting probeert om de inkomsten en de uitgaven jaarlijks gelijk te houden. Er zijn geen beheerskosten, wervingskosten die ten laste komen van de stichting.