Privacy verklaring

De Stichting Christenen Helpen Roemenië hecht veel waarde aan het waarborgen van uw gegevens en privacy. We willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid opgesteld, waarin uiteengezet wordt hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Verantwoordelijkheid bescherming persoonsgegevens
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat de voorzitter de directe verantwoording heeft. Voor bepaalde deeltaken (verkoop bij acties, verkoop goederen rommelmarkt en laden vrachtauto) is de uitvoering gedelegeerd aan vrijwilligers

Welke persoonlijke gegevens registreren wij van u?

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, incl. voorletters, nog meer?
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer,
 • mailadres,
 • Overige persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt, zoals informatie over de incasso- en betalingsmogelijkheden,
 • Gegevens die betrekking hebben over uw deelname aan activiteiten en acties.

Met welk doel registeren wij uw persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om u op een correcte wijze op te nemen in onze administratie. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt binnen de Stichting Christenen Helpen Roemenië om activiteiten waar u bij betrokken kunt zijn te kunnen organiseren, in contact met u te komen of bankopdrachten aan te maken.
Concreet betekent dit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of berichten die u op de hoogte stellen van de activiteiten in onze Stichting
 • Het leggen van contact, indien dit nodig is, door te bellen of te mailen om onze activiteiten te kunnen uitvoeren,
 • Het aanmaken van incasso-opdrachten wanneer hiervoor expliciete opdracht is gegeven,
 • Het bieden van de mogelijkheid om (in de toekomst) een account aan te maken.
 • De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor geautoriseerde bestuursleden en vrijwilligers die een actie leiden of begeleiden en deze informatie nodig hebben om de activiteiten uit te kunnen voeren.
 • We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan of met derden buiten de Stichting voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Hoe kunt u persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U kunt altijd de toestemming intrekken voor het verwerken van uw gegevens door ons. Dit betekent automatisch dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen. Ook heeft u altijd de mogelijkheid tot inzage of aanpassing van uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u ten alle tijde vragen aan het bestuur of de administratie van de Stichting Christenen Helpen Roemenië  schr67a@gmail.nl

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?
De Stichting Christenen Helpen Roemenië bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die wij in onze beveiligde omgeving verwerken:

 • Uw persoonsgegevens blijven bewaard tot het einde van het tweede kalenderjaar ná het jaar waarin u hebt aangegeven niet langer te willen deelnemen aan activiteiten van de Christenen Helpen Roemenië. Voorbeeld: zegt u de deelname op per 7 juni 2019, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens per 1-1-2022.

Hoe kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens, maar nog liever ontvangen we uw opmerkingen hierover via schr67a@gmail.com, zodat wij zo snel als mogelijk samen kunnen werken aan een oplossing hiervan.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Waar slaan wij uw gegevens op?
De persoonsgegevens worden verwerkt met een specifiek computerprogramma gebaseerd op Excel. Een beveiligde kopie van deze gegevens wordt opgeslagen in de beveiligde prive cloud. De computer(s) waarop de gegevens worden verwerkt en gemuteerd worden beveiligd met actuele Anti Virus- en Malware programma’s. Die programma’s en het besturingssysteem worden automatisch ge-update. Na elke mutatie wordt er een back-up gemaakt van de gewijzigde bestanden. De computers die gebruikt worden voor de verwerking van gegevens zijn beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. Verzending van bestanden met persoonsgegevens vindt slechts plaats tussen vrijwilligers onderling die hiervoor geautoriseerd zijn en worden steeds beveiligd verzonden.

Datalekken
Zodra er een datalek wordt gemeld bij het bestuur neemt deze direct contact op met het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en neemt de hieruit voortvloeiende benodigde maatregelen.

Damwâld, 23 oktober 2019