Beleidsplan

Inleiding

In dit document vindt u het beleidsplan van de stichting Christenen Helpen Roemenië.
De stichting is opgericht in 2003 en heeft als doel:
  • het verspreiden van Gods Woord onder zigeuners in Roemenië
  • ondersteunen van evangelisatie in zigeuner dorpen
  • verbeteren levensomstandigheden zigeuners
  • ondersteuning onderwijs kansarme zigeunerkinderen

Strategie

Op de lange termijn beoogt de stichting  kansarme mensen met het evangelie te bereiken en  te ondersteunen in eerste levensbehoefte, zodat na verloop van tijd deze mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Dit betekent dat er per jaar minimaal één hulptransport van Bijbels, goederen en middelen wordt georganiseerd. Eventuele materialen voor bouwprojecten worden voor zover als mogelijk ter plaatse gekocht, ter bevordering van de economie ter plaatse.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat alle bestuursleden en helpers vrijwilligers zijn. Indien mogelijk wordt er ook gezocht naar chauffeurs die de goederen kosteloos ter plaatse willen brengen. De gemaakte kosten van het transport komen ten laste van de stichting.
Wanneer de stichting door welke omstandigheid wordt opgeheven, zal het resterende geldbedrag ten dienste komen van het werk in Roemenië.
 
Indien mogelijk werkt de stichting samen met andere stichtingen of organisaties.

Beleid

De stichting heeft verschillende projecten lopen in Roemenië in overeenkomst met haar doelstelling (zie doelstelling).
Voor de komende jaren heeft de stichting voor haarzelf geen investeringen gepland. 

Werving van gelden

Voor het transport en het helpen van kansarme mensen is er veel geld nodig. De stichting verwerft dit geld door onderstaande activiteiten:
  • ondernemen van acties zoals:
    • huis aan huis verkoop van droge worst
    • organisatie van rommelmarkt  
  • door sponsoring en donaties.

Taakverdeling bestuur

Dhr. J. Zwier: 

Voorzitter
Organisatie activiteiten
Verzamelen goederen
Organiseren transport
Contacten in Roemenië onderhouden

Dhr. S. Eisma: 


Organisatie documenten transport
Webmaster
Bestuurslid

Dhr. K. Wijnsma: 

Secretaris
Organisatie verzamelen goederen

Dhr. S. Bijlsma:

Penningmeester
Webmaster

 

Mevr. W. Kooistra:

Bestuurslid
Verzorging kleding voor transport

Mevr. A. Loonstra:

Bestuurslid
Verzorging kleding voor transport

Beschikking vermogen

Via de Rabobank, IBAN nummer NL79RABO0362243387, beheerd de penningmester de gelden. De penningmeester handelt in opdracht van het bestuur. Aan het einde van het jaar wordt de kas en de rekening afgesloten door het houden van een kascontrole .

Uitvoering beleid en toezicht

Het beleidsplan wordt opgesteld door minimaal twee leden van het bestuur. Het beleidsplan komt ter vergadering voor het voltallige bestuur die het beleidsplan, na een eventuele aanpassing, goedkeurt. Aan het einde van het jaar komt opnieuw het beleidsplan ter vergadering. Het bestuur van de stichting heeft toezicht op de uitvoering van het beleidsplan.

Uitkeringen

De leden van het bestuur zijn vrijwilligers en krijgen voor de gemaakte uren geen vergoeding. Eventuele gemaakte kosten worden vergoed. Via de opgave van inkomstenbelasting kan ieder bestuurslid individueel een vrijwilligersvergoeding indienen.

Vermogen van de instelling

De stichting beoogt geen winstoogmerk. Dit resulteert erin dat de stichting jaarlijks niet streeft naar de opbouw van het vermogen. Wanneer er meer gelden binnenkomen dan nodig is, wordt dit gereserveerd voor onverwachte uitgaven.

Kostenstructuur van de instelling

De stichting probeert om de inkomsten en de uitgaven jaarlijks gelijk te houden.  Er zijn geen beheerskosten, wervingskosten die ten laste komen van de stichting.

 

 

Banner
Banner
Banner
Home | SiteMap | Contact | Geven